Energitjänster från Coromatic

Kylproduktion är ett område där stora resurser förbrukas för att driva fläkt- och ventilationssystem. Detta för att kyla bort överskottsvärme från IT-utrustning eller i industriella processer eller att för övrigt skapa ett stabilt inomhusklimat i värmealstrande verksamhet. Dessa utrustningar är ofta energikrävande och kan med olika åtgärder göras effektivare.
 

ENERGIEFFEKTIVISERING MED HJÄLP AV VARVTALSSTYRNING

För att förbättra olika kylmaskiners energianvändning kan dessa varvtalsstyras med frekvensomriktare. Traditionellt har kylmaskiner konstruerats med tanke på att fullt kapacitetsutnyttjande är normen. Det vill säga, fläktmotorer går på full styrka och flödet regleras med ventiler eller spjäll. Det gör att det finns ett överutnyttjande av energi som går att spara genom varvtalsstyrning.
 

Luftflödesreglering är en mer energianpassad metod som tar hänsyn till den eftersträvade temperaturen i rummet och luftens cirkulation. Frekvensomriktare används för varvtalsstyrning av en rad olika elmotordrifter inom såväl fastigheter som industrianläggningar. Varvtalsstyrning är ett effektivt och energibesparande sätt att reglera olika processer som till exempel, kyla i ett serverrum. Metoden som används för detta är en installation av frekvensomriktare och en temperaturgivare för att säkerställa att rätt temperatur uppnås till lägsta möjliga energianvändning. Stora energibesparingar kan uppnås med dessa åtgärder ofta över 50% men för att bestämma besparingen i en specifik anläggning måste det faktiska utnyttjandet mätas och analyseras.

MÄTNING OCH ANALYS
För att bestämma den möjliga energibesparingen och den bästa placeringen av en frekvensomriktare bör en mätning och analys genomföras på plats. Serviceingenjören undersöker placeringsmöjligheter, kablage och eventuella risker för störning. Därefter ska frekvensomriktaren dimensioneras och eventuellt tillkommande kablage planeras.
Dimensioneringen genomförs genom fysisk mätning av motorns elbehov för att leverera det resultat som avses. Om till exempel en CRAH (Computer Room Air Handler) garanterar ett utrymme en viss temperatur så kan serviceingenjören mäta motorns verkningsgrad och vilka konsekvenser olika verkningsgrader får för kylproduktionen. Baserat på lasten och motorns frekvenskurva kan serviceingenjören avgöra vilken frekvensomriktare som passar i det specifika fallet.

Denna mätning och dimensionering kompletteras med en analys av luftcirkulationen i den aktuella lokalen och bästa placering av en temperaturgivare planeras. Därefter tas ett förslag till installation fram och presenteras.

INSTALLATION
Efter att det presenterade förslaget godkänts sker installation av frekvensomriktaren med tillhörande kablage. Temperaturgivaren installeras och omriktarens värden ställs in. Coromatic beaktar därvid vad som kommit fram i analysen avseende risken för frekvensstörningar och den fysiska placeringen av utrustningen. Dessutom kan installationen med fördel kompletteras med en översyn av fläktarnas funktion och kondition såväl som eventuella kompletteringar av luftcirkulationsfrämjande golvplattor och täckplåtar etc.
Installationen genomförs och funktionen kontrolleras i form av att rätt temperatur erhålls till en lägre energiförbrukning.
 
BAKGRUND
Coromatic är nordisk marknadsledare och levererar lösningar för kritiska anläggningar för att garantera verksamhetens kontinuitet. Vi ser till att våra kunder kan lita på verksamhetskritisk infrastruktur. Vi erbjuder tillförlitlig verksamhet dygnet runt, veckans alla dagar, under hela livscykeln. Genom våra energitjänster hjälper vi kunder att genomföra energieffektiviserande åtgärder för minskad miljöpåverkan genom lägre CO2 och reducerade kostnader.